Schválená Státní politika životního prostředí České republiky 2030 (SPŽP) s výhledem do 2050 je nejvyšším strategickým dokumentem stanovujícím cíle v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu na dalších deset let. K nim patří snaha na národní i mezinárodní úrovni pomoci dosažení cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a dalších environmentálních úmluv.

První Státní politika byla přijata již v roce 1995, aktuálně schválený dokument platí od roku 2021 do roku 2030. SPŽP 2030 se zaměřuje na tři oblasti – Životní prostředí a zdraví, Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, Příroda a krajina a klade deset strategických cílů.

Pro životního prostředí ovlivňující lidské zdraví je to:

 • Zajistit dostupnost vody a zlepšit její jakost
 • Zlepšit kvalitu ovzduší
 • Snížit expozici nebezpečným chemickým látkám
 • Snížit hlukovou zátěž a světelné znečištění
 • Zvýšit připravenost a odolnost společnosti vůči mimořádným událostem a krizovým situacím
 • Adaptovat sídla
 • Pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice a oběhovému hospodářství cílí na:
 • Snižování emisí skleníkových plynů
 • Zavedení oběhového hospodářství pro hospodárné nakládání se surovinami, výrobky a odpady
 • Pro šetrné využívání a ochranu přírody a krajiny se zaměřuje na:
 • Obnovení ekologické stability krajiny a udržitelné hospodaření v ní
 • Zachování biologické rozmanitosti v mezích tlaku změny klimatu

K dosažení cílů budou v příští dekádě maximálně využity finanční zdroje již tradičních dotačních titulů, jako jsou operační programy, i těch nových jako je Modernizační fond, Národní plán obnovy či Fond spravedlivé transformace. Díky nim bude moci ČR v těchto 10 letech investovat do životního prostředí a ochrany klimatu rekordních 300 miliard korun.

V rámci monitoringu plnění Státní politiky životního prostředí 2030 budou pravidelně sledovány indikátory a aktivity realizované jednotlivými gestory, a to skrze Zprávu o životním prostředí ČR a také nové Platformy pro monitoring plnění SPŽP 2030, jejíž členy budou gestoři a spolugestoři jednotlivých specifických cílů, zástupci Parlamentu ČR, akademické obce a nestátních organizací a sdružení. V roce 2025 bude publikováno vyhodnocení jejího střednědobého plnění. Cíle SPŽP budou plněny skrze typová opatření, jejichž příklady jsou uvedeny u jednotlivých strategických cílů. Konkrétní výběr a podoba typových opatření bude předmětem platných složkových a sektorových strategických dokumentů, které musí při své tvorbě cíle SPŽP zohledňovat a dále je rozpracovávat.

Ke stažení: Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 (SPŽP 2030.DOCX, 1 MB )

Zdroj: Tiskové oddělení MŽP, zde