Zástupci spolku Česko za klima předali v prosinci vládě a poslancům podpisové archy petice požadující, aby vrchní státní představitelé začali aktivně jednat v ochraně klimatu. Výbor pro životní prostředí poslanecké sněmovny nyní na základě petice zaúkoloval Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby přepracovaly české klimatické plány a zahrnuly v nich cíl klimatické neutrality do roku 2050.

Text Petice za klima, která byla v prosinci předána zodpovědným orgánům, má na státní představitele šest konkrétních požadavků. K těm patří především přijetí závazku k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a přepracování státních plánů v souladu s naplněním tohoto cíle. V následujících dvou bodech petice požaduje zajištění takové péče o půdu a krajinu, s jejíž pomocí dojde k snížení dopadů klimatické změny v Česku. Posledními dvěma body petice je žádost o postupné uzavírání uhelných elektráren a také žádost o lepší informování veřejnosti ve věcech změny klimatu a aktivitách, které státní správa v této oblasti podniká. Petice se odvolává na odborné studie a analýzy, ze kterých potřeba těchto opatření vyplývá. Petici proto podpořily i některé odborné instituce.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se k petici vyjádřilo pozitivně. V jeho prohlášení zaznělo, že změna klimatu je problém, který je nutné neodkladně řešit. Proto MŽP přepracuje strategický dokument Politika ochrany klimatu, který stanovuje plán na snižování emisí skleníkových plynů v ČR. Aktualizovaný plán by pak již měl obsahovat cíl klimatické neutrality do roku 2050, což je podle odborníků jeden z nutných předpokladů naplnění Pařížské dohody. Vydání tohoto aktualizovaného plánu by pak mělo proběhnout na podzim tohoto roku (původně byla aktualizace plánována až na rok 2023). MŽP také ve svém prohlášení podpořilo dřívější odklon od uhlí v ČR než rok 2038.

Dále se MŽP vyjádřilo, že kvůli neutěšenému současnému stavu české krajiny na základě podnětu petice připraví komplexní plán obnovy české krajiny tak, aby lépe odolávala změně klimatu a podmínkám s ní spojené. Krom toho se také bude zabývat tím, jak zlepšit komunikaci změny klimatu a přijatých opatření směrem k veřejnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se vyjádřilo, že současné plány a opatření jsou dostatečné a ČR své mezinárodní závazky plní, a odmítlo se dále peticí zabývat.

Ve středu 17. února byla petice projednána na schůzi Výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny. Po představení petice a vyslechnutí přítomné zástupkyně za MŽP bylo poté přítomnými poslanci na návrh poslance Elfmarka přijato usnesení, ve kterém výbor požaduje po MŽP aby aktualizovalo Politiku ochrany klimatu a po MPO aby aktualizovalo Státní energetickou koncepci, což je dokument, který vzhledem k vysoké emisní náročnosti české energetiky s ochranou klimatu úzce souvisí (uhelné elektrárny jsou zodpovědné za zhruba 40 % českých emisí skleníkových plynů). Výbor ve svém usnesení dále požaduje po MŽP, aby jej do 30. dubna 2021 informovalo o průběhu tvorby podrobného plánu obnovy české krajiny, a požaduje po obou ministerstvech, aby představily svůj plán konkrétních opatření na dosažení uhlíkové neutrality.

Autor petice Jakub Zamouřil k tomu řekl: „Přijetí tohoto usnesení Výborem pro životní prostředí a závazky, které nově přijalo Ministerstvo pro životní prostředí, jsou velkým úspěchem petice. Značí to, že se v Česku konečně začíná brát změna klimatu vážně. Dosud jenom české státní orgány navzdory vědeckým analýzám tvrdily, že současné plány jsou dostatečné; přitom přijatá opatření byla slabá a neúčinná. Přijetím cíle klimatické neutrality v roce 2050 a představením konkrétních kroků k jeho dosažení se Česko zařadí mezi rostoucí skupinu zemí, které chápou závažnost změny klimatu, a současně pomůže předejít jejím nejhorším následkům, které citelně dopadají i na české občany.“

Zdroj (vč. obrázku): TZ klimatická koalice, celé znění ZDE