Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil až na celkově silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Vydatnost pramenů se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšila, zůstala však celkově mírně nadnormální. V období od 24. 2. do 3. 3. 2021 byly na území České republiky zaznamenány pouze minimální srážkové úhrny. V důsledku teplot pohybujících se výrazně nad bodem mrazu došlo k tání sněhové pokrývky i v horských oblastech (sníh se aktuálně vyskytuje pouze v oblastech nad 800 m n. m.) a k významnému snížení zásob vody ve sněhu.

Průtoky ve vodních tocích jsou na většině území České republiky setrvalé či zvolna klesající, v porovnání s dlouhodobým průměrem pro toto období se průtoky pohybují v rozmezí 60 – 150 % dlouhodobého průměru. Nižší průtoky jsou zaznamenávány převážně na jihozápadě území České republiky, vyšší průtoky jsou zaznamenávány na východě a severovýchodě České republiky. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 75 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. S ohledem na aktuální zásoby vody ve sněhu bylo na některých vodních dílech zahájeno předvypouštění pro případné zachycení a transformaci zvýšených průtoků.

Za měsíc únor bylo z vodních nádrží nadlepšeno 5,79 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Během února rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 97,95 mil. m3. Celkově bylo za měsíce leden a únor z významných nádrží nadlepšeno 20,80 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi a v zásobních prostorech těchto nádrží bylo akumulováno 159,36 mil. m3 vody.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na většině vodárenských nádrží nejsou zaznamenávány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravnách vody na vodu pitnou. Podle aktuální hydrologické prognózy ČHMÚ se v nejbližších dnech očekává na všech tocích v povodí pokračující mírný pokles průtoků, případně setrvalý stav. Po srážkách, předpovídaných na závěr týdne, můžou být průtoky na zasažených tocích rozkolísané. Ledová celina, tloušťky do 8 cm, se vyskytuje už jen na nádržích na Šumavě a na Vysočině a led postupně odtává.

Povodí Ohře, státní podnik – v průběhu noci ze čtvrtka na pátek a během pátečního dopoledne by se měly téměř na celém území ve správě Povodí Ohře, státní podnik, vyskytovat srážky doprovázené výrazným ochlazením. Předpovídané úhrny jsou mezi 3 mm v nejnižších polohách až po 10 mm na horách, kde mohou srážky v pátek přecházet ve sněžení.

Denní maxima budou dosahovat na většině území teplot do 5°C, na horách pak pouze těsně nad bodem mrazu. Zbytek sněhové pokrývky bude odtávat jen velice pomalu a jeho značná část bude během slunečných dní sublimovat. Od pátečního odpoledne již nejsou prognózovány žádné srážky. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. V nejbližším týdnu se neočekávají žádné situace vyžadující mimořádná opatření, řešení povodňových situací či poruch v zabezpečenosti vodárenských vodních nádrží. Zbývající volné zásobní prostory nádrží jsou pozvolna plněny odtávajícím sněhem.

Povodí Labe, státní podnik – v dalších dnech se očekává další postupné odtávání sněhové pokrývky v horských oblastech a mírně rozkolísané průtoky na tocích odvodňujících tyto oblasti. Počet stanic s průtoky na úrovni Q355 a nižšími bude i v nejbližším období minimální. Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen. V případě nepříznivého stavu budou s využitím zkušeností z minulých let přijímána vhodná opatření v součinnosti s dotčenými odběrateli, obcemi, vodoprávními úřady i odbornými institucemi (ČHMÚ, ČIŽP). Povodí Moravy, s. p. – od pátku se bude vlivem studené fronty ochlazovat. Během dnešního i zítřejšího dne se očekávají setrvalé stavy nebo slabé poklesy většiny vodních hladin. V závislosti na denním chodu teplot a odtávání sněhové pokrývky budou toky v horských a podhorských oblastech kolísat. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z tajícího sněhu.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Slezská Harta probíhá schválená mimořádná manipulace spočívající ve změně zásobního prostoru a dočasném snížení ochranného účinku vodního díla na období do 31. 5. 2021. V rámci manipulace budou provedeny provozní a funkční zkoušky na technologických zařízeních a funkčním objektu přehrady. Snížený ochranný účinek je kompenzován zvýšením ochranného účinku na VD Kružberk s tím, že celkový ochranný účinek kaskády nádrží Slezská Harta a Kružberk zůstává zachován. Manipulace na ostatních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. S ohledem na probíhající tání sněhové pokrývky a naplnění zásobních prostorů pokračuje na vodních dílech zvýšené odpouštění vody. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

Zdroj a více informací:
Informační zpráva o hydrologické situaci k 3. 3. 2021   (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 3. 3. 2021   (PDF, 453 KB)