Evropská komise navrhla vytvořit 10 nových evropských partnerství mezi EU, členskými státy a průmyslem, jejichž cílem bude urychlit zelenou a digitální tranzici a podpořit konkurenceschopnost a odolnost evropského průmyslu. Těchto 10 partnerství se zaměří na globální zdraví, inovativní zdravotní ekosystém, klíčové digitální technologie, oběhovou ekonomiku s biologickými produkty, čistý vodík, ekologické letectví, rozvoj železniční dopravy, rozvoj jednotného evropského nebe, chytré sítě a služby, a metrologii. Na podporu těchto partnerství chce Komise vyčlenit 10 mld. euro, přičemž očekává, že minimálně stejný objem financí získá od partnerů.

Deset partnerství, z nichž některá staví na stávajících společných podnicích, jsou tato:

  1. Globální zdravotní EDCTP3: Toto partnerství přinese nová řešení pro snížení zátěže infekčních onemocnění v subsaharské Africe a posílí výzkumné kapacity pro přípravu a reakci na nově se objevující infekční nemoci v subsaharské Africe a po celém světě. 
  2. Inovační iniciativa v oblasti zdraví: Tato iniciativa pomůže vytvořit celou řadu ekosystému výzkumu a inovací v oblasti zdraví, který usnadní převod vědeckých poznatků do hmatatelných inovací.
  3. Klíčové digitální technologie: Zahrnují ICT komponenty, jejich návrh, výrobu a integraci do systémů a software, který definuje, jak fungují. Zastřešujícím cílem tohoto partnerství je podpořit digitální transformaci všech hospodářských a společenských odvětví.
  4. Oběhová Evropa založená na biotechnologii: Toto partnerství významně přispěje k cílům v oblasti klimatu do roku 2030, připraví půdu pro klimatickou neutralitu do roku 2050 a zvýší udržitelnost a oběhovost výrobních a spotřebních systémů.
  5. Čistý vodík: Toto partnerství urychlí rozvoj a zavádění evropského hodnotového řetězce pro technologie čistého vodíku a přispěje k udržitelným, dekarbonizovaným a plně integrovaným energetickým systémům. 
  6. Čisté letectví: Toto partnerství staví letectví na cestu ke klimatické neutralitě tím, že urychluje vývoj a zavádění přelomových výzkumných a inovačních řešení. Jeho cílem je vyvinout příští generaci ultra účinných nízkouhlíkových letadel s novými zdroji energie, motory a systémy, což zlepší konkurenceschopnost a zaměstnanost v leteckém odvětví
  7. Evropská železnice: Toto partnerství urychlí vývoj a zavádění inovativních technologií v rámci železniční dopravy.
  8. Výzkum jednotného evropského vzdušného prostoru: Cílem iniciativy je urychlit technologickou transformaci uspořádání letového provozu v Evropě, sladit ji s digitálním věkem, učinit z evropského vzdušného prostoru nejefektivnější oblohu pro létání a podpořit konkurenceschopnost a obnovu evropského leteckého odvětví po koronavirové krizi.
  9. Inteligentní sítě a služby: Toto partnerství podpoří technologickou suverenitu inteligentních sítí a služeb v souladu s novou průmyslovou strategií pro Evropu, novou strategií EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a panelem nástrojů 5G. Jeho cílem je pomoci řešit společenské výzvy a umožnit digitální a zelenou transformaci, jakož i podporovat technologie, které přispějí k hospodářské obnově. 
  10. Metrologie: Cílem tohoto partnerství je urychlit celosvětové vedoucí úsilí Evropy v metrologickém výzkumu, vytvořit soběstačné evropské metrologické sítě zaměřené na podporu a stimulaci nových inovativních produktů, reagovat na společenské výzvy a umožnit účinné navrhování a provádění regulace a norem, na nichž jsou založeny veřejné politiky.

Zdroj: Evropská komise