V místech, kde do řek Ostravice, Odra a Olše vyúsťují vody z dolů, se vyskytují anorganické soli a kovy baryum a stroncium. Několikanásobně je tam překročené přípustné průměrné roční znečištění povrchových vod chloridy, takzvané zasolení se pak odráží i na koncentraci chloridů v dolní části toků, neznamená ale větší nebezpečí. Vyplývá to z výzkumu vod v oblastech s hornickou činností, který zhruba po dvou letech dokončili a vyhodnotili vědci z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a Hlavního institutu hornictví (GIG) Katovice.

„V místech s vyústěním důlní vody do řek Ostravice, Odra a Olše jsme prokázali významný výskyt pouze anorganických solí. V případě kovů, například barya a stroncia, a ostatních sledovaných parametrů nejsou jejich koncentrace nijak alarmující. Ačkoli to tak na první pohled může vypadat, situace není nikterak zlá,“ uvedl odpovědný vedoucí projektu Václav Dombek z VŠB- TUO.

Baryum je jedovatý kov. Stroncium se v přírodě, a tedy i v důlních vodách, vyskytuje ve formě, která není toxická. „Říční toky jsou baryem a stronciem znečištěné jen v nejbližším okolí vyústění důlních vod. Týká se to zejména řeky Ostravice, kde jsme sledovali výtok z Vodní jámy Jeremenko. Pro laiky to znamená, že povrchové toky jen o něco dále od vyústění důlních vod nejsou těmito kovy znečištěny nad povolený rámec,“ uvedl Dombek

Důlní voda se podle něj prakticky na všech odběrových místech významně podílí na znečištění vody ve svém blízkém okolí. „Je to patrné jak na české, tak i na polské straně. Níže po toku dochází u chloridů k naředění, což pro kvalitu vody znamená, že dále po proudu řek toto zasolení způsobené důlními vodami již nepředstavuje pro obyvatelstvo ani vodní faunu žádné nebezpečí,“ uvedl Dombek.

Velice pozitivní podle vědců je, že na základě radiometrického šetření se v povrchových vodách neprokázal zvýšený obsah přirozených radionuklidů ani produktů jejich rozpadu, které by způsobily důlní vody. „Vědce také potěšil fakt, že nebylo prokázáno překročení limitů u polycyklických aromatických uhlovodíků. Jejich koncentrace se u vypouštěné důlní vody pohybovaly pod mezí detekce,“ uvedla Eva Kijonková.

Zdroj: ČTK