Na základní škole Bohemia v Chrudimi se v týdnu od 11. do 15. 10. 2021 uskuteční ekologický projekt Voda nás spojuje, který podpořil Pardubický kraj. Prvotním cílem projektu je budovat na naší škole rodinného typu dobré vztahy, dopřát žákům více kontaktů mezi sebou po dlouhém období online výuky a umožnit vrstevnické učení. Během projektu budou žáci pracovat ve věkově smíšených skupinách na aktivitách, které si sami dopředu zvolí.

Člověk může začít chránit jen to, co si zamiluje a co je pro něho cenné. Proto jsme připravili aktivity, které osloví žáky celostně – sami si je vyberou z nabídky podle svých preferencí, budou moci ovlivnit, zda je prožijí s kamarády či sourozenci, při aktivitách budou mít možnost pracovat rukama, poznají nová místa, setkají se s odborníky z praxe. Učitelé školy se stanou průvodci heterogenních skupin žáků při aktivitách.

Jedním z hlavních cílů je věnovat pozornost ekologické výchově a učit se více venku. Jako téma jsme si zvolili vodu. Týdenní projekt vede děti od toho, co znají, ke specializovanějším znalostem a dovednostem.

V pondělí si žáci budou všímat, jak se k nám voda dostává a kde se s ní setkáváme. Na školní zahradě vznikne žáky vytvořená meteostanice se srážkoměrem. Žáci budou putovat k prameni Červené studánky v Chrudimi a budou se zamýšlet nad vztahem člověka k pramenům v dějinách. Další skupina bude v laboratoři odhalovat vlastnosti vody ve všech skupenstvích. Jiná skupina prožije koloběh vody s odborníkem z Vodních zdrojů Chrudim a znázorní ho vlastním tvořivým způsobem.

V úterý budou žáci pozorovat cesty vody krajinou. Nejmenší žáci si budou rozšiřovat slovní zásobu a pojmenovávat vodní útvary v krajině. Na dvorku Vodních zdrojů v Chrudimi budou experimentovat s vodním zdrojem a korytem a poznávat, jak člověk vodu využívá. Starší žáci odeberou vzorky povrchové vody v Chrudimi a budou je pozorovat z fyzikálního i chemického pohledu. Jiní se projdou po Modré ose v Chrudimi a seznámí se tím, jak člověk cestu vody v krajině usměrňuje. Další skupina se setká s odborníkem z VS Chrudim nad plánem Chrudimi a žáci se seznámí s tím, odkud do Chrudimi přitéká pitná voda, jak se dostává do domácností a jak a kam z nich zase odtéká. V další skupině se žáci seznámí s měřením spotřeby vody a budou hledat strategie vedoucí k úspoře vody doma i ve škole. Jiná skupina se na školní zahradě bude experimentálně zabývat nasákavostí různých půd. Další skupina bude objevovat téma povodně a záplavy v Chrudimi a jak jim obecně předejít.

Ve středu se žáci zaměří na vodu jako zdroj života. S botaničkou budou pozorovat život na Ptačích ostrovech v Chrudimi. Další žáci se rozhodnou, jakými živočichy žijícími u vody se chtějí zabývat, v nabídce budou bezobratlí a jejich životní stádia, ryby, vodní ptáci, savci. Z historického hlediska se žáci zaměří na dřeviny a jejich využívání člověkem pro svá díla v okolí vody. Jednou z aktivit bude také výroba mapy mysli, žáci se pokusí postihnout co nejvíc významů vody pro život.

Čtvrtek bude patřit tématu ochrana vody. Z hygienických důvodů jsme nemohli naplánovat exkurzi do úpravny vody, čističky a dalších provozů. Ve skupinách se žáci ale seznámí s procesy, které v těchto provozech probíhají a pokusí se navrhnout svá řešení na modelu. Další skupina se vydá na dopolední čištění břehu Chrudimky s odborníkem z městského úřadu Chrudim. Jiná skupina připraví pro ostatní na seznámení s pravidly, co do kanalizace nepatří. Žáci se budou zabývat otázkou kam putuje jejich odpad. Další skupiny využijí školní laboratoř k pokusům týkajících se mísení látek s vodou. Někteří žáci I. stupně mají ten den plaveckou výuku, po ní se seznámí s provozem plaveckého bazénu v Chrudimi.

 Během každé aktivity se budou žáci zamýšlet, jak budou výsledky své práce ve skupině prezentovat ostatním spolužákům během páteční žákovské konference. Tím vedeme žáky k dovednosti dobře vzájemně spolupracovat a prezentovat výsledky své práce, což je dovednost pro život, kterou žáci budou dále ve svém životě potřebovat. Pevně danou strukturou chceme z projektu získat maximum prospěchu pro jejich celoživotní vzdělávání. Zároveň budou žáci výsledky své práce vkládat na webovou stránku projektu v prostředí Google, ve kterém naše škola pracuje i při online výuce.

Díky smysluplné práci s mapou, plánem, grafy, klíči a encyklopediemi, s mapou mysli, internetem, šablonou webové stránky, prováděním pokusů, badatelským přístupem a setkáním s odborníkem z oboru chceme nadchnout žáky pro vědu nebo alespoň pro odpovědné ekologické chování.

V pátek 15. 10. děti představí výsledky své práce na žákovské konferenci. Buď vystavením plakátu, výrobků, fotek atd. nebo předvedením představení, pokusu či videa. Úvodní slovo bude mít RNDr. Daniel Smutek z Vodních zdrojů Chrudim. Výsledky projektového týdne budou také zveřejněny na webové stránce projektu, kterou budou žáci společně tvořit.

Srdečně zveme rodiče a přátele školy na závěrečnou žákovskou konferenci projektu Voda nás spojuje dne 15. 10. od 10 hodin v tělocvičně.

Kontakt:

Autor: Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.