Hartecká stezka je dlouhodobý projekt na pozemcích, které dříve byly využívány jako pole intenzivně obhospodařovaná konvenčním zemědělcem. V roce 2010 začala Hartecká stezka pomalu vznikat. Již během několika málo let se díky změně způsobu hospodaření, začal na pozemky pomalu vracet život. Bylo vysázeno mnoho druhů rostlin, podmáčené jílovité půdy byly přeměněny na různá jezírka a tůně. V důsledku těchto změn se na zahradě objevila řada druhů zvířat, mezi nimi i Ještěrka obecná, Slepýš křehký, Kuňka obecná a Čolek horský. Uvedené druhy patří mezi silně ohrožené dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Jelikož se na zahradě objevily právě výše zmíněné druhy živočichů, tak jsme požádali o grant z Norských fondů a začal se pomalu rozvíjet projekt „Hartecká stezka – rozšíření populace sině ohrožených obojživelníků a plazů“.

Díky projektu došlo k vytvoření vhodných biotopů pro uvedené druhy. Ve prospěch rozšíření populace ještěrky obecné a slepýše obecného vznikl pás ručně skládané suché zídky z opukového kamene a ve prospěch rozšíření kuňky obecné a čolka obecného dojde k vytvoření dvou podlouhlých tůní.Tůně budou neprůtočné až částečně obtočné. Celková rozloha dvou nově vyhloubených tůní je 200 m2, přičemž jedna tůně je rozlehlá 120 m2 a druhá 80 m2, a to z důvodu vyšší stability proti suchu a zamrzání. Hloubka tůní je různorodá, ale v nejhlubším bodě 1,2 m s postupně se svažujícím dnem. Skládané zídky budou přirozeným biotopem pro chráněné plazy. Jejich celková délka je 230 m.

Po dokončení realizace projektu, očekáváme v roce 2022 první obyvatele ze z výše uvedených druhů živočichů.

„Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.“
„Supported by grant from the people of Norway.“

Kontakt:
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú.,

Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto
+420 731 518 418
info@scrb.org
www.scrb.org

Autor: Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú.