Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační témata pro rok 2022: Dotační prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce. Konkrétní témata nejsou pro rok 2022 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na

  • péči o vodní toky a vodní plochy,
  • péči o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci,
  • péči o cenné botanické či zoologické lokality,
  • likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů,
  • odstraňování migračních překážek pro živočichy.

Min. finanční dotace: 5 000 Kč.

Max. finanční dotace: 30 000 Kč.

Více