Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které jsou hlavním hospodářem ve středních Brdech, investují přes 120 milionů korun do adaptace ekosystémů na klimatickou změnu. Získaly podporu z mezinárodního projektu LIFE zaměřeného na udržení pestré krajiny přírodě blízkými a tradičními způsoby péče. V brdských lesích budou VLS uplatňovat specifický způsob hospodaření s maximální podporou přirozených přírodních procesů, při nichž vznikají prostorově, výškově i věkově pestré lesy.

Přírodní procesy chtějí využívat v maximální možné míře, která zároveň zajistí trvalé zachování produkčních funkcí. EU podle šéfa VLS Romana Vohradského ocenila způsob, jakým VLS hospodaří v Brdech, a zařadila letos tuto lesnickou oblast jako jedinou z ČR do projektu LIFE. „Jednoznačně preferujeme přírodě šetrné způsoby hospodaření, péči o les i krajinu, přirozenou obnovu lesních porostů před umělou po kůrovcové kalamitě, která Brdy sice postihla, ale díky nasazení našich lidí zatím ne v takové míře jako jiné oblasti,“ řekl ředitel.

Podpora LIFE umožní podle něj prohloubit zavádění tradičních lesnických postupů a jít dál ve změně druhové, včetně vysazování lesních odrůd ovocných stromů, jimiž se krajina zpestří a ekologicky stabilizuje. „Chceme například rozšířit volnou pastvu dobytka na Padrťských pláních a dalších vhodných loukách. V brdských rybnících pokračuje výzkumný projekt přírodě blízkého chovu ryb bez umělého přikrmování,“ dodal.

Na projektu LIFE, který je zaměřený na podporu vybraných špičkových projektů v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, spolupracují VLS s vědci z České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumnou stanicí Opočno a Saskými státními lesy, které hospodaří v Krušných horách přírodě blízkým způsobem přes 30 let.

Projekt LIFE ADAPT BRDY je podle Sotony moderní lesnický model, který spustily VLS v Brdech a přejdou na něj také na Šumavě, v Doupovských horách, v Ralsku i na Moravě v Drahanské vrchovině a Oderských vrších. Stejně staré pásy monokultur se změní v druhově i věkově pestré lesy. „A místo holosečných těžeb, jimiž vznikají paseky, přecházet na podrostní způsoby hospodaření, kde se těžebními zásahy podporuje vnitřní dynamika porostů, a dává se tak prostor nové generaci lesa bez nutnosti celoplošného odtěžení mateřského porostu,“ uvedl.

Změny se projeví v Brdech, kde VLS hospodaří na více než 22.000 hektarech (Posádkové cvičiště Jince a CHKO Brdy), postupně v řádu desetiletí. Už teď ale plánují těžby tzv. výběrným hospodářským způsobem.

VLS hospodaří na 140.000 ha vojenských újezdů a dalších strategicky významných území pro obranu státu. Spravují šest rozsáhlých přírodních lokalit, které patří k nejzachovalejším lesním celkům v Evropě.
Do programu LIFE, který má zvrátit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémů, je zapojený od roku 2018 také Národní park Šumava. Projekt LIFE for MIRES (Život pro mokřady) za 150 milionů Kč vrací vodu do krajiny. Plánuje obnovit 47 rašelinišť a pramenišť s plochou 2059 hektarů. Mokřady na Šumavě byly do konce 80. let 20. století odvodňovány a vysušovány produkcí dřeva, zemědělstvím a v posledních letech i počasím. Po dokončení projektu v prosinci 2024 se má zvýšit hladina podzemní vody na úroveň blízkou stavu před odvodněním.

Autor: VLS
Zdroj: ČTK