Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nabývá v posledních letech na důležitosti, a to nejen ve školách, různých spolcích a organizacích, ale i v rámci vedení krajů. O tom, co si myslí o EVVO a jak ho Ústecký kraj podporuje, jsme si povídali s Irenou Jeřábkovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Co pro Vás znamená environmentální vzdělávání, výchova a osvěta?

Environmentální výchova, vzdělání a osvěta pro mě znamená především naději pro budoucnost, protože věřím, že její důsledná aplikace většinově vede k myšlení a jednání, které je v souladu s trvale udržitelným rozvojem a směruje lidi k vědomí osobní odpovědnosti za kvalitu prostředí, v němž žijí a které spoluvytvářejí.

Co považujete v rámci EVVO za zásadní?

Za zásadní považuji jednak začít s environmentální výchovou co možná nejdříve, už v samotných rodinách a zařízeních předškolního vzdělávání, ale neméně důležité je s EVVO pokračovat i na základních školách, středních školách a poté jeho zásady uplatňovat všemi dostupnými prostředky (např. prostřednictvím zaměstnavatelů, informací ve veřejném prostoru a s pomocí médií) také u dospělé populace. Jedná se o celoživotní kontinuální proces, reagující na aktuální změny poznání a změny v životním prostředí. EVVO by se mělo stát přirozenou součástí našich životů.

Co si myslíte o vzdělávání EVVO ve školách?

Tato otázka by měla spíše směřovat na kolegy z odboru školství, jelikož v rámci své stávající pozice nejsem detailně seznámena s aplikací EVVO ve školských zařízeních. Nicméně se k této otázce mohu vyjádřit z pohledu rodiče, jehož děti procházejí vzdělávacím systémem. Aplikaci environmentální výchovy jsem prostřednictvím svých synů zaznamenala již v mateřské škole, kde se kluci například seznamovali se základními principy třídění odpadů, starali se o záhony s bylinkami či pozorovali ptáky u krmítek a pokoušeli se je pojmenovávat stejně tak, jako stromy a byliny. Také domů nosili četné obrázky na téma hmyzu, rostlin a živočichů, a jejich postavení v rámci ekosystému. Musím konstatovat, že mateřská škola, kterou kluci navštěvovali, byla v této oblasti velmi aktivní. Na základní škole se kluci s EVVO setkávají také, na odbornější úrovni poplatné jejich věku. A to jednak prostřednictvím specializovaných akcí, které organizují např. kolektivními systémy k tématu nakládání s odpady a zpětného odběru výrobků, samotná škola je ovšem v oblasti environmentálního vzdělávání také poměrně aktivní. Během školního roku například pořádá několik tzv. projektových dnů, zaměřených zejména na poznávání okolí formou exkurzí do přírody, spojených s určováním rostlin, živočichů a jejich přirozeného prostředí s pomocí různých pomůcek a materiálů. Optimální by dle mého názoru a zkušeností bylo aplikovat EVVO v rámci možností do většiny vyučovaných předmětů. Kromě klasického přírodopisu a zeměpisu si dokážu využití principů EVVO představit i v takových předmětech, jako je např. český jazyk, matematika či výuka cizího jazyka. Vždyť i diktáty a pravopisná cvičení mohou být obsahově zaměřeny na téma životního prostředí a v matematice lze v rámci slovních úloh potenciál EVVO také bezpochyby tematicky využít. Možností je mnoho a samozřejmě závisí nejen na školách, ale také na jednotlivých pedagozích, jak téma EVVO uchopí a jak s ním ve svých hodinách pracují.

Mají děti k přírodě lepší vztah než předešlé generace, nebo je tomu naopak?

Jen velmi nerada se uchyluji k paušalizování. Samozřejmě je zásadní, z jakého prostředí děti pocházejí, jaké mají zázemí, zda a jak s nimi rodiče aktivně v této oblasti pracují doma a jaký přístup má k EVVO školské zařízení, které navštěvují a vzory v prostředí, v němž se pohybují. Z obecného hlediska lze říci, že vzhledem k poměrně masivní mediální propagaci tématu životního prostředí a změnám v něm probíhajícím, jsou i děti v této oblasti mnohem lépe informovány než předchozí generace, což na ně má bezpochyby přímý vliv. Za posledních několik let také vzniklo velké množství různých environmentálních center a naučných stezek, které lákají děti a jejich rodiče do přírody a tím pomáhají utvářet jejich pozitivní vztah k přírodě i životnímu prostředí jako celku. Vedle toho máme v České republice několik science center, která většinou mají část expozice zaměřenou na zkoumání přírodních jevů a souvislostí, energetické efektivitě různých druhů paliv apod., a tím nemalou měrou přispívají k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Závěrem lze říci, že současné děti mají rozhodně lepší přístup k informacím a lepší zážitkové možnosti v environmentální oblasti než předchozí generace, a záleží zejména na nás, dospělých, jak tento potenciál využijeme ve prospěch dětí.

Na území Ústeckého kraje funguje spousta spolků, které podporují EVVO a pořádají další vzdělávací akce pro děti i dospělé. Jak tyto spolky podporuje kraj?

Ústecký kraj má zpracovanou Koncepci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro období 2022–2030. Tato koncepce popisuje současnou situaci, identifikuje hlavní aktéry a trendy a navrhuje sadu opatření, jejichž výsledkem má být ucelený a koncepčně řízený rozvoj EVVO, a tím zvyšování ekologického povědomí obyvatel kraje. Na zpracování koncepce se podíleli mimo jiné také zástupci organizací, aktéři EVVO (školy, ekologická centra), jejichž zapojení považuji za zásadní. Na základě této koncepce byla např. vytvořena pozice tzv. externího koordinátora EVVO, jehož úkolem je metodická, informační a expertní podpora EVVO. Dále v Ústeckém kraji od letošního roku funguje Poradní sbor EVVO, jehož členy jsou také zástupci škol a ekologických center, působících v této oblasti, a jehož účelem je zejména vzájemná informovanost o problémech v EVVO z pohledu aktérů i odborníků, ale také lepší koordinace jednotlivých činností mezi všemi aktéry. Od letošního roku také pravidelně vychází bulletin EVVO v Ústeckém kraji, který bude zveřejňován a distribuován mezi jednotlivé aktéry, dále pracujeme na webových stránkách, které by měly obsahovat aktuální informace a potřebné kontakty. Všechny tyto aktivity by měly vést ke zvýšení koordinace, informovanosti a spolupráci aktérů EVVO v Ústeckém kraji. Přímá podpora spolků, které podporují EVVO poté spočívá ve finanční podpoře v rámci dotačního titulu Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 2022–2025, který byl schválen v letošním roce, a letos byla zároveň vyhlášena první výzva, v níž bylo alokováno 3 mil. Kč.

Chystáte pro tyto organizace nějaké programy a výzvy na příští rok?

Zde mohu sdělit příznivou zprávu. V první polovině prosince byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen rozpočet na rok 2023 a s podporou EVVO v rámci výše zmíněného dotačního titulu je pro příští rok počítáno. Vyhlášení výzvy mohou aktéři očekávat ve 2. čtvrtletí roku 2023. Informace o vyhlášení výzvy bude zveřejněna na stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz).

Ing. Irena Jeřábková

Momentálně působí na Krajském úřadě Ústeckého kraje, jako vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Mimo to také přednáší na Fakultě životního prostředí místní univerzity předměty o posuzování vlivů na životní prostředí. Vždy měla blízko k přírodě, sportuje, cestuje a poznává svět aktivním způsobem. Ráda tráví čas se svými dvěma syny a také s knihami, pro které už začíná být domácnost poněkud těsná.

Autor rozhovoru:

Ing. Daniela Spiesová a tým
Koordinátor EVVO pro Ústecký kraj
www.uk.ekoosveta.cz
Mail: ekoosveta@digitalstar.cz

Autor: Ekoosvěta