Plzeňský kraj vyhlásil nový dotační program Zdravá krajina. Má zlepšit životní prostředí regionu. Pro letošek na něj vyčlenil šest milionů korun. Je rozčleněn do tří titulů zaměřených na výsadbu dřevin, zadržování vody, ochranu druhů i jejich rozmanitost a ochranu biotopů a ošetření významných stromů. Žádosti budou přijímány od 1. března.

Krajina podle Bernarda není v dobrém stavu. Sucho, eroze nebo povodně ji zasahují mnohem víc než v minulosti. „Proto jí chceme vrátit původní funkci a rozmanitost. Pomocí malých dílčích opatření dokážeme zlepšit její stav. Každý z nás se může zapojit drobným zásahem,“ řekl náměstek hejtmana Josef Bernard (STAN). Zdravá krajina je podle Bernarda aktivitou kraje, která se snaží zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty.

Krajina podle náměstka ztrácí vodu, přichází o biotopy. Bylo chybou, že se voda svedla do umělých koryt řek, která se vybetonovala nebo narovnala. „Dnes se stává voda v přírodě nejvzácnější komoditou a krajinu musíme změnit tak, abychom biodiverzitu zvyšovali, vytvářeli remízky, tedy místa mezi poli a cestami, kde nezasahuje člověk a kde necháme přírodu volně působit tak, aby v ní byly různé živočišné druhy,“ řekl Bernard. V rámci aktivity Zdravá krajina vznikl informační web, kde jsou příklady dobré praxe.

Neinvestiční dotační titul číslo 1 je na zvyšování druhové rozmanitosti, ochranu druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření stromů. „Schválený objem je dva miliony korun. Žádosti budou přijímány do 15. března,“ řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. Suma i termíny jsou stejné i u dotačního titulu 2 na výsadbu dřevin, které mají zlepšit lokální mikroklima a retenci vody.

Dotační titul číslo 3 je určený na zadržování vody a na snižování dopadů sucha pomocí tůní, mokřadů, opatření pro přirozenou retenci srážkových vod zasakovacími prvky, průlehy, opatřeními zabraňujícími vtoku srážkových vod do kanalizace a podobně, dále pak opatřeními pro zpomalení odtoku z lesních pozemků, jako jsou svodnice, přehrázky a vsakovací jímky. Objem peněz je také dva miliony koruny, ale žádosti se mohou podávat až do konce března.

Autor: Plzeňský kraj
Zdroj: ČTK