Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným Ústeckým krajem pro rok 2023.
ROZVOJ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Celková výše finančních prostředků určená pro individuální žádosti je 1 000 000 Kč. Oprávněný žadatel: školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem. Maximální procentuální podíl příspěvku na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 % Výše příspěvku: max. 50 000 Kč, min. 5 000 Kč

více na: ZDE