Výzva č. 18, OPŽP: Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Příjem žádostí: 7. 9. 2022 – 31. 1. 2023 Alokace: 300 000 000 Kč
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

Výzva č. 7, OPŽP: Projektové schéma pro SC 1.6

Příjem žádostí: 31.8. 2022 – 10. 1. 2023 Alokace: 1 197 500 000 Kč
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.1 – Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady

Příjem žádostí: 3.10.2022 – 30.11.2022 Alokace: 100 000 000 Kč
Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu.

Výzva č. 6/2022: Ekologické výukové programy o změně klimatu

Příjem žádostí: 1.7.2022 – 31.10.2022 Alokace: 46 500 000 Kč
Na zlepšení dovedností a znalostí v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje bude rozděleno celkem 46,5 milionů. Podpořeny budou denní a pobytové výukové programy pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky pro děti, mládež a vzdělavatele.

Dotační program Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační témata pro rok 2022: Dotační prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce. Konkrétní témata nejsou pro rok 2022 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 50 000 Kč. Předpokládaný finanční objem prostředků určených pro tento program činí 3 300 000 Kč. Tato částka je podmíněna schválením příslušné položky rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 %.

Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Minimální výše je stanovena na 5 000,- Kč. Maximální výše je stanovena na 60 000,- Kč na jednoho žadatele (jeden žadatel může podat přihlášky do více témat, celková výše požadovaných dotací však nesmí přesáhnout uvedenou hranici). Poskytnutí dotace je vázáno na minimálně třicetiprocentní spoluúčast žadatele.