Dotační program Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační témata pro rok 2022: Dotační prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce. Konkrétní témata nejsou pro rok 2022 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 50 000 Kč. Předpokládaný finanční objem prostředků určených pro tento program činí 3 300 000 Kč. Tato částka je podmíněna schválením příslušné položky rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 %.

Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Minimální výše je stanovena na 5 000,- Kč. Maximální výše je stanovena na 60 000,- Kč na jednoho žadatele (jeden žadatel může podat přihlášky do více témat, celková výše požadovaných dotací však nesmí přesáhnout uvedenou hranici). Poskytnutí dotace je vázáno na minimálně třicetiprocentní spoluúčast žadatele.

Dotační program – Podpora včelaření v Pardubickém kraji 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační program Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji byl nově nahrazen dotačním programem Podpora včelaření v Pardubickém kraji. Tento nový program byl rozdělen na 3 podtituly:

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, SFŽP

Termín podání žádosti: 20.9.2021 – 3.1.2022

speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť.

Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2022 – Podprogram A Podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, MŽP

Podporovány budou neinvestiční projekty v tematických oblastech Ochrana přírody a biologické rozmanitosti; Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví; Adaptace na změnu klimatu, mitigace změny klimatu a Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Každá organizace se samostatnou právní subjektivitou může předložit maximálně 3 projekty celkem.

|

Unijní program LIFE: Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Zaměření: Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Výzva je vyhlašovaná MŽP. …

Výzva: Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Termín: podzim 2021

Národní plán obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF) rozdělí v nejbližších letech mezi české podniky 173 mld. Kč. Dotace poputují na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transforma. NPO bude rozdělován prostřednictvím 6 až 10 tzv. komponent (obdoba známých operačních programů), přičemž každá komponenta bude přiřazena konkrétnímu ministerstvu,

Výběrová řízení ČSOP na ochranu biodiverzity

Zaměření: Témata výběrového řízení: 1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených (dle aktuálních červených seznamů); 2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality; 3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin; 4. Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých …