DOTACE / GRANTY / ALTERNATIVNÍ FINANČNÍ ZDROJE

MÁTE NÁPADY, CHUŤ A ENERGII ROZVÍJET EVVO V KRAJI, TAK VYUŽIJTE DOTAČNÍ MOŽNOSTI A PUSŤTE SE DO REALIZACE

Budoucí a probíhající výzvy – granty a dotace

Budoucí výzva

Výzva: Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Termín: podzim 2021

Národní plán obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF) rozdělí v nejbližších letech mezi české podniky 173 mld. Kč. Dotace poputují na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transforma. NPO bude rozdělován prostřednictvím 6 až 10 tzv. komponent (obdoba známých operačních programů), přičemž každá komponenta bude přiřazena konkrétnímu ministerstvu,

Ukončené výzvy

Archiv dotace

Výběrová řízení ČSOP na ochranu biodiverzity

Zaměření: Témata výběrového řízení: 1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených (dle aktuálních červených seznamů); 2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality; 3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin; 4. Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých …

Archiv dotace | Norské fondy

Výzva č. SGS-4 „Reine“

Zaměření: Výzva je společná pro všechny čtyři oblasti podporované v rámci programu Norských fondů a zaměřuje se na podporu informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu. Témata vzdělávacích a osvětových aktivit: zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech, snižování negativního vlivu …

Archiv dotace

Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021

Termín podání žádosti: 22.2.2021 – 31.3.2021

Zaměření: Dotační témata pro rok 2021: A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením; B) Přímé akce pro veřejnost; C) Akce pro obecnou veřejnost; D) Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou.

Archiv dotace

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021

Zaměření: Konkrétní témata nejsou pro rok 2021 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na péči o vodní toky a vodní plochy, péči o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci, péči o cenné botanické či zoologické lokality, likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů, odstraňování migračních překážek pro živočichy. …

Archiv dotace

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021

Zaměření: Dotacemi z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být podpořeny aktivity související s ochranou, tvorbou, vzděláváním a osvětou v oblasti životního prostředí. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. Max. částka je 25 000 Kč/dotaci, celkem za …

Archiv dotace

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021

Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na podporu vzdělávání, rozšiřování nabídky ve vzdělávání, nákup pomůcek podporujících moderní metody vzdělávání a na provozní výdaje projektu v rámci celoroční vzdělávací činnosti. Projekt se musí konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. Max. …

Archiv dotace

Program podpory v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2021

Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na školské, společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní projekty. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo ve výše uvedených partnerských městech. Max. částka je 49 000 Kč/dotaci, celkem za program je max. 50 000 …

Archiv dotace

Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2021

Zaměření: Vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast. …