DOTACE / GRANTY / ALTERNATIVNÍ FINANČNÍ ZDROJE

MÁTE NÁPADY, CHUŤ A ENERGII ROZVÍJET EVVO V KRAJI, TAK VYUŽIJTE DOTAČNÍ MOŽNOSTI A PUSŤTE SE DO REALIZACE

Probíhající výzvy – granty a dotace

Vhodné dotační možnosti související s EVVO stále pro vás hledáme.
Ostatní výzvy zaměřené na ekologii / environmentální oblast najdete:
– na portálu Operačního programu ŽP: ZDE
– na portálu Národního programu ŽP: ZDE

Otevřená výzva

Výzva: „Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 2024“.

Dotace ÚK: Ekovýchova v Ústeckém kraji Prostřednictvím této výzvy je možné požádat o dotaci na činnost středisek ekologické výchovy, osvětovou a publikační činnost, organizaci akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí a projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě či podporu zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti (včelařský, myslivecký, rybářský).    Lhůta…

Otevřená výzva

Výzva: „Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 2024“ pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem.

Dotace ÚK: Ekovýchova v Ústeckém kraji k předkládání žádostí o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným Ústeckým krajem na „Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 2024“. Celková výše finančních prostředků určená pro individuální žádosti je 1 000 000 Kč. Lhůta pro podání žádostí: 2. 1. – 2….

Ukončené výzvy

Archiv dotace

Výzva č. 18, OPŽP: Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Příjem žádostí: 7. 9. 2022 – 31. 1. 2023 Alokace: 300 000 000 Kč
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

Archiv dotace

Výzva č. 7, OPŽP: Projektové schéma pro SC 1.6

Příjem žádostí: 31.8. 2022 – 10. 1. 2023 Alokace: 1 197 500 000 Kč
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Opatření 1.6.1 – Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

Archiv dotace

Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady

Příjem žádostí: 3.10.2022 – 30.11.2022 Alokace: 100 000 000 Kč
Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu.

Archiv dotace

Výzva č. 6/2022: Ekologické výukové programy o změně klimatu

Příjem žádostí: 1.7.2022 – 31.10.2022 Alokace: 46 500 000 Kč
Na zlepšení dovedností a znalostí v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje bude rozděleno celkem 46,5 milionů. Podpořeny budou denní a pobytové výukové programy pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky pro děti, mládež a vzdělavatele.

Archiv dotace

Dotační program Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační témata pro rok 2022: Dotační prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce. Konkrétní témata nejsou pro rok 2022 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na

Archiv dotace

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 50 000 Kč. Předpokládaný finanční objem prostředků určených pro tento program činí 3 300 000 Kč. Tato částka je podmíněna schválením příslušné položky rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 %.

Archiv dotace

Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022, Pardubický kraj

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Minimální výše je stanovena na 5 000,- Kč. Maximální výše je stanovena na 60 000,- Kč na jednoho žadatele (jeden žadatel může podat přihlášky do více témat, celková výše požadovaných dotací však nesmí přesáhnout uvedenou hranici). Poskytnutí dotace je vázáno na minimálně třicetiprocentní spoluúčast žadatele.

Archiv dotace

Dotační program – Podpora včelaření v Pardubickém kraji 2022, Pardubický kraj,

Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační program Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji byl nově nahrazen dotačním programem Podpora včelaření v Pardubickém kraji. Tento nový program byl rozdělen na 3 podtituly:

Archiv dotace

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, SFŽP

Termín podání žádosti: 20.9.2021 – 3.1.2022

speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť.

Archiv dotace

Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2022 – Podprogram A Podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, MŽP

Podporovány budou neinvestiční projekty v tematických oblastech Ochrana přírody a biologické rozmanitosti; Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví; Adaptace na změnu klimatu, mitigace změny klimatu a Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Každá organizace se samostatnou právní subjektivitou může předložit maximálně 3 projekty celkem.

Archiv dotace | Dotace z evropských fondů

Unijní program LIFE: Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Zaměření: Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Výzva je vyhlašovaná MŽP. …

Archiv dotace

Výzva: Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Termín: podzim 2021

Národní plán obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF) rozdělí v nejbližších letech mezi české podniky 173 mld. Kč. Dotace poputují na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transforma. NPO bude rozdělován prostřednictvím 6 až 10 tzv. komponent (obdoba známých operačních programů), přičemž každá komponenta bude přiřazena konkrétnímu ministerstvu,

Archiv dotace

Výběrová řízení ČSOP na ochranu biodiverzity

Zaměření: Témata výběrového řízení: 1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených (dle aktuálních červených seznamů); 2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality; 3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin; 4. Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých …

Archiv dotace

Výzva č. 1/2021: Pilíře EVVO

Celkem 40 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na projekty s cílem zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy. …

Archiv dotace | Norské fondy

Výzva č. SGS-4 „Reine“

Zaměření: Výzva je společná pro všechny čtyři oblasti podporované v rámci programu Norských fondů a zaměřuje se na podporu informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu. Témata vzdělávacích a osvětových aktivit: zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech, snižování negativního vlivu …

Archiv dotace

Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021

Termín podání žádosti: 22.2.2021 – 31.3.2021

Zaměření: Dotační témata pro rok 2021: A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením; B) Přímé akce pro veřejnost; C) Akce pro obecnou veřejnost; D) Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou.

Archiv dotace

Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2021

Zaměření: Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora a rozvoj kulturních, popř. vzdělávacích aktivit na území města Česká Třebová. U žádostí o dotaci na kulturní akci přesahující částku 20 000 Kč je podmínkou přidělení dotace také podání žádosti o dotaci u dalších institucí vypisujících granty v oblasti kultury (Pardubický kraj, MK ČR …

Archiv dotace

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021

Zaměření: Konkrétní témata nejsou pro rok 2021 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na péči o vodní toky a vodní plochy, péči o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci, péči o cenné botanické či zoologické lokality, likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů, odstraňování migračních překážek pro živočichy. …

Archiv dotace

Dotační program Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů

Zaměření: Dotace je určena pro vlastníky lesa, jejichž výměra nepřesahuje 50 ha. Dotační podtitul A. Lesní těžba kůrovcových stromů – žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby. Dotační podtitul B. Kácení kůrovcových stromů jednotkami požární ochrany obcí – žadatelem mohou být výhradně obce jako zřizovatelé jednotek požární ochrany obcí …

Archiv dotace

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021

Zaměření: Dotacemi z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být podpořeny aktivity související s ochranou, tvorbou, vzděláváním a osvětou v oblasti životního prostředí. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. Max. částka je 25 000 Kč/dotaci, celkem za …

Archiv dotace

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021

Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na podporu vzdělávání, rozšiřování nabídky ve vzdělávání, nákup pomůcek podporujících moderní metody vzdělávání a na provozní výdaje projektu v rámci celoroční vzdělávací činnosti. Projekt se musí konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. Max. …

Archiv dotace

Program podpory v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2021

Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na školské, společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní projekty. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo ve výše uvedených partnerských městech. Max. částka je 49 000 Kč/dotaci, celkem za program je max. 50 000 …

Archiv dotace

Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2021

Zaměření: Vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast. …