Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

UKONČENÉ DOTACE / GRANTY / ALTERNATIVNÍ FINANČNÍ ZDROJE

PŘEHLED UKONČENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

Výzva č. 1/2021: Pilíře EVVO

 SFŽP (MŽP)    Uzavřená výzva 

Termín podání žádosti: 15.3. 2021 – 31.5.2021

Celkem 40 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na projekty s cílem zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy.

Více informací.

Výzva č. SGS-4 „Reine“

Norské fondy a Uzavřená výzva a NEPŘEHLÉDNĚTE 

Termín podání žádosti: 15.12.2020 – 15.2.2021

Zaměření: Výzva je společná pro všechny čtyři oblasti podporované v rámci programu Norských fondů a zaměřuje se na podporu informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu. Témata vzdělávacích a osvětových aktivit: zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod, zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni.

Více informací.

Výběrová řízení ČSOP na ochranu biodiverzity

 ČSOP (+MŽP,LČR)    Uzavřená výzva 

Termín podání žádosti: od 19.1. – 17.3.2021

Zaměření: Témata výběrového řízení: 1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených (dle aktuálních červených seznamů); 2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality; 3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin; 4. Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých druhů či skupin živočichů; 5. Příprava sadbového materiálu, výsadby a péče o ohrožené druhy dřevin, výsadby a péče o staré odrůdy ovocných dřevin na genofondových plochách, tvorba regionálních lučních směsí; 6. Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi její ochrany a podpory; 7. Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany

Více informací.

Program Prostředí pro život

TA ČR   Uzavřená výzva 

Termín podání žádostí: od 28. 4. 2021 do 31.5.2021

Zaměření: Program Prostředí pro život se zaměřuje na nová řešení v oblasti životního prostředí, jeho stabilizaci a zkvalitnění.

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021

Pardubický kraj  a Ukončená výzva 

Termín podání žádosti: 22.2.2021 – 31.3.2021

Zaměření: Dotační program je určen začínajícím včelařům, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje. Poskytnuté prostředky řeší problémy začínajících včelařů s pořízením včelstev a minimálního nutného vybavení k včelaření.

Více informací.

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021

Pardubický kraj  a Ukončená výzva 

Termín podání žádosti: 22.2.2021 – 31.3.2021

Zaměření: Konkrétní témata nejsou pro rok 2021 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na péči o vodní toky a vodní plochy, péči o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci, péči o cenné botanické či zoologické lokality, likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů, odstraňování migračních překážek pro živočichy.

Více informací.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty

Pardubice a Uzavřená výzva a NEPŘEHLÉDNĚTE 

Termín podání žádostí: od 8.1. – 5.2.2021

Zaměření: Smyslem a záměrem poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty města Pardubic je jednat poskytnutí finančních prostředků k podpoře aktivit dětí i dospělých v oblasti ekologické výchovy a osvěty, které jsou realizovány na území města Pardubic. 

Více informací.

Program podpory v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2021

Vysoké Mýto a Uzavřená výzva a

Termín podání žádosti: 04. 1. 2021 – pátek 29. 1. 2021

Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na školské, společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní projekty. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo ve výše uvedených partnerských městech. Max. částka je 49 000 Kč/dotaci, celkem za program je max. 50 000 Kč.

Více informací.

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021

Vysoké Mýto a Uzavřená výzva a

Termín podání žádosti: 04. 1. 2021 – pátek 29. 1. 2021

Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na podporu vzdělávání, rozšiřování nabídky ve vzdělávání, nákup pomůcek podporujících moderní metody vzdělávání a na provozní výdaje projektu v rámci celoroční vzdělávací činnosti. Projekt se musí konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. Max. částka je 40 000 Kč/dotaci, celkem za program je max. 185 000 Kč.

Více informací.

 

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021

Vysoké Mýto a Uzavřená výzva a

Termín podání žádosti: 04. 1. 2021 – pátek 29. 1. 2021

Zaměření: Dotacemi z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být podpořeny aktivity související s ochranou, tvorbou, vzděláváním a osvětou v oblasti životního prostředí. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo na jiném místě ve vazbě na Vysoké Mýto. Max. částka je 25 000 Kč/dotaci, celkem za program je max. 55 000 Kč.

Více informací.

Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2021

Ústí na Orlicí a Uzavřená výzva a

Termín podání žádosti: 01. 12. 2020 – 21. 1. 2021

Zaměření: Vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast. Pozn. Sice není výzva přímo pro EVVO, ale v rámci společenské akce by šlo zařadit environmentální osvětu. Celkem za program je max. 550 000 Kč.

Více informací.