Město Horní Jiřetín podalo stížnost Evropské komisi v souvislosti s kácením a těžbou dřeva v Krušných horách v oblasti Mostecka. Radnice společně s hnutím Greenpeace požadují ochranu území. Informovala o tom Zuzana Arnadová z Greenpeace. Krajský úřad nyní jedná s vlastníkem o uzavření smlouvy.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nenařídí zastavení těžby dřeva v bučinách u města Horní Jiřetín. Vyplývá to z odpovědi, kterou od inspekce obdržela organizace Greenpeace po čtyřech měsících od podání podnětu k prošetření intenzivního kácení místních bukových lesů.
„Platný lesní hospodářský plán byl přijat bez řádného posouzení dopadů těžby dřeva a dalších činností na evropsky významnou lokalitu. Tudíž ani nemohla být zajištěna dostatečná ochrana přírodních stanovišť a vzácných živočišných druhů. V oblasti kolem Horního Jiřetína nedošlo k uzavření smluvní ochrany ani vyhlášení zvláště chráněného území. Platí zde na většině území pouze vágní tzv. základní ochrana, která se ukazuje jako neúčinná,“ uvedl právník Jaromír Kyzour, který Horní Jiřetín zastupuje.

V místních lesích kácí společnost I. H. Farm. Její jednatelka Olga Chabr Grillová už dříve uvedla, že firma hospodaří v lesích v souladu se zákonem a lesním hospodářským plánem. Krajský úřad chce uzavřít s vlastníkem smlouvu. „Smlouva ještě v tuto chvíli sjednána nebyla. V těchto dnech obdržel krajský úřad protinávrh, na který teď bude odpovídat s doporučením, abychom věc dokončili v prvním týdnu v srpnu, ať už to dopadne jakkoliv,“ řekl mluvčí kraje Martin Volf. Součástí smlouvy bude podle něj přesné vymezení bezzásahového území a určení minimálního objemu mrtvého dřeva, který bude nutno ponechávat v porostech, včetně způsobu, jak ho dosáhnout. Limitován bude i objem a způsob těžeb mimo bezzásahové území.

Jednání o dohodě trvají podle města sedm let, takže byla překročena zákonná lhůta pro uzavření dohody takového typu, na což organizace Greenpeace upozornila ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). „Bohužel znovu se potvrdilo, že i dnes je ochrana krajiny severozápadních Čech na samém okraji zájmu orgánů ochrany životního prostředí. Lesy, které odolaly následkům staleté, mimořádně intenzivní průmyslové činnosti, jsou dnes bezohledně ničeny jen kvůli krátkodobému ekonomickému prospěchu. Krušné hory jsou přinejmenším stejně cenné jako jiná česká pohoří, a přesto postrádají odpovídající ochranu. Je naší povinností vůči krajině i budoucím generacím udělat vše pro to, aby se to změnilo,“ uvedl starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt (Strana zelených).

Greenpeace požaduje vyhlášení ochrany a bezzásahovosti celého území od Horního Jiřetína až po Národní přírodní rezervaci Jezerka.

Zdroj: ČTK