Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná rozhodovat o dotacích na ošetřování trvalých travních porostů. Mezi 12.238 žadatelů bude z Programu rozvoje venkova rozděleno 2,82 miliardy korun. Jedná se podle něj o podporu ze skupiny Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících závazků (NAEKO).

Jejich cílem je motivovat zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí při hospodaření na zemědělské půdě,“ řekl dnes vedoucí oddělení metodiky environmentálních podpor fondu Jan Borský.

Základní titul je podle Borského určený na údržbu travních porostů ve volné krajině. Tituly nadstavbové se pak zaměřují na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a také v oblastech chráněné soustavy Natura 2000. Opatření je ve formě pětiletého závazku.

Dotace je vyplácena na hektar půdy s trvalým travním porostem a je podmíněna dodržením minimální a maximální úrovně chovu hospodářských zvířat v období od 1. června do 30. září v každém z pěti let. O podporu se mohou ucházet subjekty, které hospodaří alespoň na minimální výměře půdy. Přehled sazeb pro jednotlivá podopatření je uveden v Příručce pro žadatele 2021.

Náměstkem ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) pro ekologické zemědělství, komodity, výzkum a vzdělávání se 22. února stal Petr Jílek. Ve funkci se chce věnovat zejména dalšímu rozvoji ekologického zemědělství s důrazem na produkci biopotravin.

Autor: SZIF
Zdroj: ČTK