Ústí nad Labem 2. dubna 2024 – Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky jara plné tradic a zvyků. Jsou křesťanským svátkem oslavujícím zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je důležité však při nich myslet i na ochranu naší Matky přírody. V Ústeckém kraji mnoho škol Velikonoce slaví, pojďme se podívat na ukázky a inspiraci.

Na Základní škole Aloise Klára Úštěk se tvořilo v duchu velikonočních svátků. Všechny třídy se zapojily do projektového dne zaměřeného na rozvoj praktických dovedností, kreativity, podporu spolupráce a estetického vnímání, pracovaly s přírodními materiály, snažily se o maximální využití různých materiálů, tak aby byly naplněny principy recyklace. Výsledné práce byly k vidění následující den na Dnu otevřených dveří.

V Mateřské škole Liběšice probíhal projektový den „Hledání velikonočního vajíčka“ (aktivity převážně venku na zahradě) a v Základní škola Liběšice pravidelně pořádá prodejní Velikonoční výstavu (práce dětí ze ŠD, SVČ, MŠ a jednotlivých tříd), pletou se pomlázky, děti pečou mazance, zdobí vajíčka a hromadu dalších aktivit.

Základní škola Anežky České v Ústí nad Labem se zapojila do akce Ústecké Velikonoce, která probíhala na Lidickém náměstí. Na stánku školy návštěvníci mohli vidět výrobky s krásnou velikonoční dekorací (pomlázky, věnce, vajíčka, zkrátka vše, co udělá svátky jara krásné a veselé). Část výdělku z prodeje podpoří holčičku Verunku, která neměla tolik štěstí, jako zdravé děti. V Mateřské škole Chbany využili k velikonoční aktivitě robotického dráčka.

V Základní a Mateřské škole Dobkovice pořádají i jiné velikonoční aktivity, např.: Putování velikonočními tradicemi – v každé třídě je zvoleno jedno velikonoční téma a žáci se točí podle ročníku. Jedná se např. o téma: Pašijový týden, symboly Velikonoc, výroba pomlázek a kraslic. Hledání velikonočního pokladu – vycházka v nejbližším okolí za pokladem. Vynášení Morény – výroba Morény, ozdobení, vynesení a vhození do vody. Na Biskupském gymnáziu a Základní a Mateřské škola Bohosudov se na Velikonoce chystají poměrně dlouho dopředu, protože úzce spolupracují s městem Krupka, které pořádá na Květnou Neděli velikonoční jarmark. Žáci chystají velikonoční výrobky, které se pak na jarmarku prodávají. Pravidelně také žáci z dramatických kroužků na jarmarku hrají, zpívají a tančí jarní představení, ve kterém popisují velikonoční zvyky.

V ZŠS a MŠ Palachova Chomutov dbají veškerých tradic. Letošní Velikonoce oslavila celá škola společně se zajíčkem Ušáčkem, který provedl všechny zábavnou cestou. Stezka se odehrávala na školní zahradě a všichni plnili rozmanité úkoly, například: setí osení, jarní úklid na zahradě, hledání vajíček v přírodním bludišti, pletení pomlázky. Žáci Základní školy Jirkov se zapojují do velikonočních rukodělných dílniček v přírodě v Horském areálu Lesná v Krušných horách, kde se setkávají s krásou okolního lesa a pracují s přírodními materiály, jako jsou dřevo a vlna. V těchto kreativních dílnách se učí vyrábět velikonoční dekorace a ozdoby s ohledem na životní prostředí a udržitelnost. Zároveň se dozvídají o tradicích, zvycích a symbolech krušnohorských Velikonoc, včetně vynášení Moreny. Současně organizují na škole samotné dílničky, kde využívají přírodní materiály, včetně větviček, recyklovaného papíru a sádry, aby vytvořili originální velikonoční výrobky. Výsledky jejich práce jsou pak představeny na Velikonočním jarmarku, který se koná v areálu školy za účasti rodičů a dalších členů komunity. Základní škola Jiříkov pořádala akce: Neškareď se, pojď se hýbat! – Předvelikonoční turisticko-vlastivědná výprava na nejsevernější body v republice a Projektový den Velikonoce.

Základní a Mateřská škola Litvínov svátky jara a celé jarní období žije různými akcemi v rámci EVVO. Některé se prolínají samotnou výukou jednotlivých tříd, např. vysazování bylinek ze semínek nebo přípravou velikonočních pokrmů z přírody. Mezi celoškolní akce EVVO pak patří každoročně např. Sběr baterií, soutěž POZNÁVAČKA ŽIVÝCH PŘÍRODNIN, FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – Já v CHKO, a následně i celoškolní projektový Den Země. Zapojuje se i Školní parlament aktivitou JARNÍ ÚKLID NEJEN DOMA.

Základní a střední škola Most pořádala akci s názvem Velikonoční vejce. První úkol pro žáky zněl jasně. Vybrat různé předměty vhodné k finálnímu zpracování velkoplošného vejce. A tak se začaly hromadit uprostřed třídy tyčky od nanuků, kolíčky, fazolky, staré CD, víčka od šlehaček, vypálené kalíšky od svíček, plastové kelímky, aj. V následující hodině se učili v již známém prostředí Wordwall, tvořit z fotografií losovací aktivitu. Wordwall je zábavná výuková aplikace, která poskytuje i žákům s různými stupni mentálního postižení, tvořit výukové aktivity. Vlastní vytvořený úkol, nabírá i u našich žáků ihned jinou váhu, než ten vyhotovený a předložený paní učitelkou. V tuto chvíli jsme byli plně připraveni, pustit se v hodině Pracovní výchovy, do finálního zpracování vejce. Žáci si postupně na PC losovali předměty, se kterými budou tvořit. Na předem připravených kartách jim byly nabídnuty různé možnosti zdobení vejce. Během chvíle, jsme však s paní učitelkou Kocourkovou zjistily, že jsme u řady žáků podcenily jejich představivost. Karty s tvary se tak rázem odložily a my se nestačily divit, jak činnost všechny pohltila. Nakonec i cca 6 m vysoké vejce, se zdálo býti malé, pro neutuchající nasazení žáků tvořit.

Na Základní škole Kadaňská Chomutov se pořádalo velké množství akcí. Zmiňme alespoň jednu: Šedivé úterý v 5. B na Kadaňské. Šedivé úterý je někdy také nazýváno jako Žluté úterý. Žlutá barva symbolizovala věčnost, cnost, rozum a úctu. Šedá barva v tomto dni má reprezentovat úklid. Dříve se hospodyňky věnovaly celý den úklidu domácnosti, vymetly všechny kouty od pavučin a utřely prach v každé skulince. I žáci se snažili tento zvyk dodržet. Vyfasovali do ruky hadry, košťata a košťátka a pustili se do úklidu třídy. Vzali všechny kouty poctivě, vynesli koše, zametli podlahu, utřeli prach na policích, porovnali knihy, vyleštili tabuli, utřeli parapety, zalili květiny, a nakonec se vystřídali při vytírání podlahy. S úsměvem pak paní uklízečce oznámili, že si na chvilku může zajít na kávu, protože dnes všechno zvládli sami.

Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice se věnuje environmentální výchově. Ve škole proběhly například akce: Pečení beránka, Zdobení kraslic, Pečení jidáše, Tvoření velikonočních dekorací. Dále také tři projektové dny – Výroba velikonočního hnízda s floristou Vlastimilem Kucharovičem.

Žáci Základní školy Dolní Habartice se vydali na stezku, kterou pro ně připravil Zajda. Na cestě nacházeli vzkazy, kde jim dával záludné otázky. Nejprve si vždy poslechli jednotlivé vzkazy a následně hledali kartičky s obrázky, které jim pomohly uhádnout otázky týkající se Velikonoc. Odpovědi s pomocí kartiček byly zároveň vysvětlením nejběžnějších velikonočních tradic u nás v Čechách a zároveň přiblížily i tradice z jiných zemí Evropy. Na Základní škole Straškov – Vodochody proběhlo tradiční velikonoční odpoledne.

Na Základní a mateřské škole Libotenice oslavili jaro Jarní stezkou lesem (respekt k přírodě), malováním kraslic v místní galerii a následnou návštěvou výstavy kraslic, které jsou s jejich obcí spjaté. Do kraje znovu zavítal březen a přinesl poselství o blížícím se jaru. Tento radostný vzkaz obdržela i Základní a mateřská škola Tadeáše Haenkeho ve Chřibské a začaly v ní přípravy pro loučení se se zimou. Žáci ve spolupráci se svými učiteli zhotovili figurínu z přírodního materiálu, která symbolizovala zimu, bídu i smrt a společně s dětmi z mateřské školy tak aktivně podpořili prastarý rituál „Vynášení Morany z obce“. Tu pak za doprovodu zpěvu a říkadel utopili na náměstí v protékající říčce Chřibská Kamenice. Touto akcí se otevřely dveře jaru a nadcházejícím velikonočním svátkům. V základní i mateřské škole se zazelenalo jarní osení, vzduch voněl od pečení jidášů a perníčků, děvčata zdobila kraslice a kluci si zamotávali prsty do mladých vrbových proutků. Žáci osmé a šesté třídy se vydali prožít „Velikonoce na vsi“ do muzea v přírodě Zubrnice, do jediného muzea v přírodě na severu Čech, které přibližuje bydlení, kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech. Mladší školáci navštívili spřátelenou obec Rybniště, ve které se zapojili do místní tradice s názvem „Park plný vajíček“.

MOC DĚKUJEME ŠKOLÁM ZA ZASLÁNÍ INSPIRACE NA KRÁSNÉ EVVO AKCE O VELIKONOCÍCH.

Pozn. z důvodu rozsahu byly příspěvky redakcí zkráceny. Děkujeme za pochopení.

Nezapomeňte sledovat facebookové a webové stránky jednotlivých center, která si pro vás přichystala mnoho zajímavých akcí v roce 2024, ale i naše webové stránky www.ekoosveta.cz, kde pro vás pravidelně aktualizujeme kalendář akcí a informujeme vás o novinkách z EVVO v našem kraji.

Autor: Ekoosvěta